Home

Spirometrie waarden

Spirometrie - Spirometrie

Sinds 1 juni 2015 maakt de Astma-COPD dienst gebruik van de referentie waarde GLI 2012. De reden dat we daar naar zijn overgegaan is gebaseerd op de studie van het Global Lung Function Initiative (GLI). De studie is opgezet omdat de voorspelde waarden van de EGKS en Zapletal te laag waren voor de FEV1 en FVC Spirometrie is een medisch onderzoek dat de functie van de longen meet. Voor het uitvoeren van een spirometrie wordt gebruikgemaakt van een spirometer.Spirometrie kan vaak bij de huisarts worden uitgevoerd en is in de meeste ziekenhuizen onderdeel van het uitgebreide longfunctieonderzoek de waarden voor de spirometrie bij gezonde blanken van 3-80 jaar werden afgeleid; hierbij was, net als in [13], ge-bruik gemaakt van samengevoegde gegevensbestanden. Het samenwerken in de groep die het Global Lung Functi-on Initiative [15] genoemd zou worden was een voorrecht dankzij de vriendelijke en op wederzijds vertrouwen geba

Nieuwe referentiewaarden spirometrie: GLI en nieuw afkappunt obstructie 23/01/2015 In de software van uw spirometer zijn vanaf nu (PT-Medical) of binnenkort (Welch Allyn) de nieuwe GLI-referentiewaarden geinstalleerd Persoonlijke site Dr. Esther van Leeuwen. Wie moet er getest worden? Gezien de hoge prevalentie van COPD en astma en het gebrek aan duidelijk herkenbare symptomen, is het aan te bevelen om bij elke volwassene met ademhalingsklachten, een spirometrie uit te voeren Die Spirometrie oder auch Spirographie ist ein medizinisches Verfahren zur Messung und Aufzeichnung des Lungen- bzw. Atemvolumens und der Luftflussgeschwindigkeiten zur Beurteilung der Lungenfunktion. Die Spirometrie ist das am häufigsten eingesetzte Verfahren in der Pneumologie Deze normaal waarden zijn afhankelijk van leeftijd en geslacht (en dus niet van gewicht) en gelden alleen voor het kaukasische ras (europa). Voor mensen uit bijv azie zijn deze normaalwaarden wat te hoog. Tevens is de maximum leeftijd 65 jaar, alle waarden van mensen ouder dan 65 jaar worden berekend. Nu is de discussie wat is normaal

A spirometer is an apparatus for measuring the volume of air inspired and expired by the lungs. A spirometer measures ventilation, the movement of air into and out of the lungs. The spirogram will identify two different types of abnormal ventilation patterns, obstructive and restrictive Spirometrie Interpretatie. We behandelen hier enkel de interpretatie van de flow-volume curve. De andere spirometrie testen worden niet behandeld. De flow-volume curve kan 4 onderscheidende vormen hebben die gelinkt zijn aan bepaalde pathologieën: obstructief longlijden, restrictief longlijden, gemengd longlijden en bovenste luchtweg obstructie Enkel op medisch voorschrift Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek. Voorbereiding Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor een spirometrie. U moet niet nuchter zijn. Begin rustig en ontspannen aan het onderzoek Als u 1,70 lang bent is het gemiddelde in uw leeftijdsgroep mannen FVC 3,1 liter en FVC 2,6 liter bij 1,80: 3,52 en 3,0 (als ik de formule die ik hier bij de hand heb uit www.spirxpert.com, goed uitreken: in het laboratorium geeft het apparaat altijd die getallen erbij!). Dan vallen de waarden binnen de norm De spirometrie of longfunctieonderzoek Bij de spirometrie worden de hoeveelheid (volume) en de snelheid (flow) van de in- en uitgeademde lucht gemeten bij normale of geforceerde ademhaling. Voor het stellen van de diagnose van COPD zijn twee waarden en hun afgeleide belangrijk: FEV1, FVC en de afgeleide Tiffeneau-index FEV1/FVC

Spirometrie Teste

Noor komt samen met haar ouders naar AZ Sint-Lucas om een longfunctietest af te leggen. Noor komt samen met haar ouders naar AZ Sint-Lucas om een longfunctietest af te leggen The MIR Spirotel Spirometer (#9107100) includes a Reusable Turbine (#910006) and Disposable Plastic Mouthpiece (#910305). Warranty: 2 Years. The Spirotel is a pocket sized home care and telemedicine spirometer for complete respiratory analysis. Compact and easy to use, it is trusted for any patient who needs treatment at home Voorspelde waarden zijn voorspellingen van de longfunctie voor een gezonde persoon van dezelfde lengte, leeftijd, geslacht en etniciteit. Er is in een gezonde populatie grote spreiding in spirometrische waarden. Lengte: De lengte meet je vaak eenmalig, of vraag je aan de patiënt. Hanteer je een oude lengte en is een patiënt 5 centimeter. Interpretatie van spirometrie Het gaat vooral om het nulpunt In zijn reactie van 21-3-2014 stelt collega Quanjer opnieuw voor om een percentiel van de gezonde populatie (bijvoorbeeld P5) te gebruiken als grens tussen een afwijkende en niet-afwijkende longfunctie Spirometrie uitvoering Daniël Schuermans Longfunctielaborant Biomedical research unit Universitair ziekenhuis Brussel Welke waarden gaat men weerhouden. 27/03.

Wat wordt gemeten? - spirometrie

Spirometrie is een betrouwbare techniek om de longfunctie of longcapaciteit te meten en vervolgens grafisch uit te beelden. Naast de anamnese en het lichamelijk onderzoek is het een onmisbare test om een eventuele obstructieve longaandoening vast te stellen of te volgen. De test kan al worden afgenomen bij kinderen vanaf 3 à 4 jaar Spirometrie. Spirometrie is een onderzoek dat de longfunctie meet. Bij alle rokers ouder dan 45 jaar zou dat pijnloze onderzoek regelmatig moeten worden uitgevoerd, om te vermijden dat COPD te laat ontdekt wordt. Een spirometrie, waarbij de patiënt in een rubber mondstukje moet blazen, meet de FEV 1, de VC en de Tiffeneau-index Spirometrie beurt omvat twee belangrijke subtests . De eerste heet de piekstroom , afgekort PEF . De tweede is de FEV1 , het geforceerde expiratoire volume in 1 seconde . Metingen van PEF en FEV1 zijn dus onderdelen of subtests van de spirometrie gedeelte van de PFTs Stappenplan instellen GLI reverentie waarden voor de gebruikers van de CareFusion Spirometrie PC Software. Controleer of u de juiste software versie gebruikt. De GLI referentiewaarden zijn vanaf versie 2.3.0.10 door CareFusion geïmplementeerd. Klik op de bestandsbalk op de Help knop en vervolgens op over spirometrie PC softwar

Spirometrie (longfunctieonderzoek) FEV1 - longfunctiewaarde De longfunctiewaarde FEV1 staat voor het aantal liters dat iemand in de eerste seconde kan uitblazen (zo hard mogelijk) als hij eerst maximaal heeft ingeademd Andere spirometrie testen. Andere spirometrie testen worden zelden of nooit uitgevoerd buiten een ziekenhuis. De (trage) Vitale Capaciteit wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de FVC maar traag en niet geforceerd. De Maximale Vrijwillige Ventilatie wordt tegenwoordig bijna niet meer uitgevoerd

Voeren uw spirometrie oefeningen zo vaak als uw arts suggereert. Noteer de tijden van uw behandelingen. Als je borst of buikoperatie hebben gehad, gebruik dan een kussen over je buik tijdens het uitvoeren van de spirometrie oefeningen om uw incisie te spalken Spirometrie is een eenvoudige, pijnloze en heel betrouwbare techniek om de longfunctie of longcapaciteit te meten en nadien grafisch uit te beelden. De test laat toe te bepalen of er al dan niet sprake is van een obstructieve longaandoening. Ook de evolutie van een mogelijke ziekte komt op die manier in beeld In de herziene NHG standaard COPD zijn de referentiewaarden voor de spirometrie vervangen. Niet langer zijn de ECSS-waarden algemeen leidend, maar worden de GLI-waarden als standaard geaccepteerd. Dit brengt een nieuw beoordelingsformulier voor de spirometrie met zich mee, dat je vanaf nu kunt downloaden op onze website Spirometrie PC Software voor gebruik met Micro Medical spirometers. De Spirometrie PC Software is zeer gebruiksvriendelijk en biedt vele geavanceerde features, zoals onder andere Open- en gesloten Loop-techniek, een krachtige trendanalyse, diverse kindvriendelijke animaties en kwaliteitscontrole Hoe hoger het prestatieniveau, hoe specifieker moet worden getraind en waarbij louter de waarden van de lactaat diagnostiek niet meer voldoende zijn. Dan helpt het enorm om de ademhalingswaarden (zuurstof en kooldioxide) te meten via de speciale spirometrie, waarbij aanvullende informatie wordt verkregen over de verbranding van vet en koolhydraten

Spirometer Waarden - Vinden

Betekenis uitslagen longfunctie-onderzoek Regio Noord

waarden voor 'spirometrie', waarbij de gasuitwisseling vanuit de longen gemeten wordt tijdens de inspanning en het hartdebiet (aantal liters bloed per minuut) wordt de waarde van de VO ² max tijdens deze maximale inspanning dan berekend. VO ² max waarden worden weergegeven in l.min-1 maar in de literatuur nog meer in kilogram pe spirometrie niet aanbevolen, behalve bij gedeeltelijke of slechte astmacontrole. In deze fase wordt spirometrie verricht met behoud van de eigen luchtwegmedicatie van de patiënt. Frequentie Voor de frequentie van spirometrie bij de monitoring fase: zie hoofdstuk 12 en 13. Herkomst patiën SPIROMETRIE naam: datum: geboortedatum: kenmerk: ruimte voor U i t v o e r i n g commentaar: uitvoerder: patiënt levert maximale inspanning cf de uitleg C O Ö P ja /nee E - R A T I E begrijpt de patiënt de uitleg? ja /nee worden de correcties opgevolgd? ja /nee Vooraf: is de P in staat een maximale inspanning te verrichten? ja /ne

Peakflowmeters en Spirometers. Welkom op onze webshop voor piekstroommeters en spirometers. We bieden momenteel de volgende produkten aan De patiënt moet goed aanblazen en goed doorblazen. Als dat niet op de juiste manier gebeurt, krijg je afwijkende waarden.' Maar dan nog moet de huisarts de uitkomsten zelf interpreteren. 'Dat is zo simpel niet. De uitslag van een bloeddrukmeting is meteen duidelijk, maar bij spirometrie krijg je veel meer parameters en curven te zien Hoe lager de waarden, hoe minder weerstand er in de longen aanwezig is, hoe beter. 2) Spirometrie De deur van de cabine blijft open. De patiÎnt ademt weer rustig in en uit. De verpleegkundige geeft een teken om heel diep in te ademen en direct zo hard en lang mogelijk uit te ademen. Dat wordt 3 keer herhaald Typisch wordt de patiënt gevraagd om een reeks oefeningen drie maal herhaald, waardoor de arts te komen tot het gemiddelde. Voor mensen die nog nooit een spirometrie test vóór hebben gedaan, kan de beheerder een praktijk run waarin waarden niet worden opgenomen, zodat de patiënt bekend met het proces kan krijgen doen

Een goedkopere en kleinere spirometer zal vaak enkel de ontvangen waarden weergeven. Tijdens de spirometrie interpretatie worden de ontvangen waarden dan vergeleken met de referentiewaarden uit een bijhorende tabel en zal de arts de longfunctie beoordelen De longinhoud is hier trouwens ook een verkeerde term want die wordt niet met spirometrie gemeten, wel de (geforceerde) vitale capaciteit. Bij het volledig leegblazen van de longen blijft altijd een hoeveelheid lucht achter (het residueel volume). Als men dit optelt bij het totaal uitgeblazen volume krijgt men de longinhoud Spirometrie. definitie: longfunctieonderzoek Diagnostiek: TV- teugvolume (normaal ademvolume) IRV - inspiratoir restvolume (volume dat na normale inademing nog maximaal ingeademd kan worden (geforceerde inademing. Het is de IC (inspiratoire capaciteit) min het teugvolume) weinig nut. Daarbij is spirometrie ook geïndiceerd voor het opvolgen van de ziekte. Voor de frequentie waarmee spirometrie moet herhaald worden is geen wetenschappelijke onderbouwing en hangt af van het klinische oordeel van de behandelende arts. Er zijn goede studies die aantonen dat een abnormale spirometrie de kans op rookstop niet doet.

Spirometrie. Overslaan en naar de inhoud gaan Hoofdnavigatie De hoogste waarden van de FEV1 of de FVC mogen ook uit de pre-reversibiliteits-test komen.. ondersteunt vergelijken we de post-waarden met de pré-waarden: toename van FEV1 - flowrespons door afname van obstructie - voor de bepaling van de mate van reversibiliteit Instructiefilmpjes spirometrie Laatst bijgewerkt op 19 februari 2018. De voorspelde waarden zijn afhankelijk van geslacht, leeftijd, lengte en etnische afkomst Spirometrie PC Software. Multi-window softwarepakket voor gebruik met Vyaire/Micro Medical spirometers. De Spirometrie PC Software is zeer gebruiksvriendelijk en biedt vele geavanceerde features, zoals onder andere Open- en gesloten Loop-techniek, een krachtige trendanalyse en een kindvriendelijke animatie

Niet alle huisartsen voeren in eigen praktijk een spirometrie uit. De draagbare spirometers bestaan namelijk nog niet zo lang. Bovendien wordt een spirometrie bij de huisarts (nog) niet terugbetaald door het ziekenfonds. Ook indien uw huisarts zelf een spirometrie uitvoert, kan hij/zij u soms doorverwijzen voor verder onderzoek Spirometrie en flowvolume resensibiliteitsbepaling Het onderzoek vindt plaats op de longfunctieafdeling. Vanuit de hoofdingang kunt u route 1.12 volgen. Doel van het onderzoek Tijdens het onderzoek wordt het volume en de snelheid gemeten, waarmee u maximaal kunt in- en uitademen. Dit gebeurt voor en na inhalatie van een luchtwegverwijdend medicijn • De gra˜ eken plus de bijbehorende waarden (van de beste poging) worden automatisch overgezet naar het KIS. Spirometer gegevens tonen • Na afsluiten van de spirometer kunt u de resulta-ten inzien door op de knop 'Toon resultaten' te klikken. Starten post-spirometrie • Hierna kunt u de post spirometrie uitvoeren. Dez Definitie spirometrie. Spirometrie legt van een door de patiënt gegenereerde luchtstroom de grootte, richting en snelheid vast, als een functie van de tijd. De spirometer. Er zijn technisch een aantal oplossingen voor het meten van de snelheid, de richting en het volume van een luchtstroom

ke intra-individuele spreiding in de gemeten waarden, die toeneemt naarmate metingen minder gestandaardi-seerd worden verricht. Dat spirometrie voor de huisarts toegevoegde waarde heeft bij patiënten met obstructieve longaandoeningen bleek al jaren geleden uit werk van Spann.7 Na intro-ductie van spirometrie in één huisartspraktijk consta Reference Value Calculator . Enter Age, Height, Gender and Race. To see Percent Prediced, you must enter observed FVC, FEV1, and FEF25-75% values in the appropriate boxes. Click Calculate to calculate the predicted values Landman M, Gilissen T, Grootens-Stekelenburg J, Akkermans R, Schermer T. Kwaliteit van spirometrie in de eerste lijn. Huisarts Wet 2011;54(10):536-42. Achtergrond Spirometrie is onmisbaar bij de diagnostiek en controle van chronische luchtwegaandoeningen. Ruim de helft van de Nederlandse huisartsenpraktijken doet spirometrietests in eigen.

Vergelijking van voorspelde waarden Fig, 21 - Verband tussen z-score en percentiel, en het gebruik daarvan bij de interpretatie van meetgegevens via een pictogram. Kinderartsen in Nederland gebruiken vrijwel uitsluitend de voorspelde waarden voor spirometrie van Zapletal [43] Instructiefilmpjes spirometrie Laatst bijgewerkt op 19 februari 2018. De voorspelde waarden zijn afhankelijk van geslacht, leeftijd, lengte en etnische afkomst

Spirometrie-onderzoek - PDF - docplayer

de waarde van spirometrie voor de huisarts. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom spirometrie de huisartsgeneeskunde ten goede kan komen .2 De huisarts bevindt zich in een gunstige positie om door screening op longfunctieparameters verborgen morbiditeit op te sporen Spirometrie. definitie: longfunctieonderzoek Diagnostiek: TV- teugvolume (normaal ademvolume) IRV - inspiratoir restvolume (volume dat na normale inademing nog maximaal ingeademd kan worden (geforceerde inademing. Het is de IC (inspiratoire capaciteit) min het teugvolume) • Als de twee best gemeten waarden niet meer als 150ml verschillen • Voor de overige debieten kiest men die poging waarvan de som van FVC en FEV het hoogst is Welke waarden gaat men weerhouden Universitair ziekenhuis Brussel Trial 1 Trial 2 Trial 3 Best FVC (L) 4.30 4.35 4.05 FEV 1 (L) 3.11 2.94 3.1 uitademen wordt een aantal keren herhaald om de meest maximale waarden vast te leggen. Duur van het onderzoek Het spirometrie-onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Vragen Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee vóór het onderzoek terecht bij uw behandelend arts of de longfunctie-analist beïnvloed de waarden. Indien u met de fiets/te voet naar de praktijk komt , vragen we u om min. 10min. voordien aanwezig te zijn zodanig u uitgerust bent. U moet voor deze test NIET nuchter zijn. Wanneer kent u de uitslag? De verpleegkundige kan u een korte uitleg geven over de spirometrie , echter is de arts hier beter voor bevoegd

1 WLZ-17880-NL 09-01-2019 Longfunctie De werking van de longen kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De keuze van de methode van onderzoek hangt samen met de aard van de klachten en de kwaal die daarbij mogelijk een rol speelt Geschiedenis van de Spirometrie en Obstructieve Longziekten 1950. De naam 'capacité pulmonaire utilisable à l'effort' (CPUE) werd door een groep Europese experts veranderd in 'volume expiratoire maximal seconde' (VEMS). Ze ontmoetten elkaar in Parijs op 13 februari 1954 en de VEMS/CV × 100 ratio werd aanbevolen waarden en de twee hoogste FVC- waarden onderling niet meer dan 0,15 liter (150 ml) verschillen. Meting na luchtwegverwijding Geef een luchtwegverwijder via een Dosisaerosol met voorzetkamer in vier afzonderlijke pufs (salbutamol 100microg of bij een patiënt boven de 60 jaar ipratropiumbromide 20microg) met een interval van 30 seconden

GOLD-richtlijnen voor COPD - spirometrie

 1. De leeftijdsgrens bij SALT voor spirometrie is 16 jaar. In 2014 is in overleg met andere betrokken Nederlandse beroepsorganisaties besloten de voorspelde waarden van de European Community for Steel and Coal (ECSC 1983) te vervangen door actuelere voorspelde waarden van het Global Lung Function Initiative , zoals ook de European Respiratory.
 2. Een longfunctietest is een soort blaastest. Deze wordt ook wel spirometrie genoemd. De arts weet door deze test hoe goed uw longen werken en of er sprake is van vernauwing van uw luchtwegen. De longfunctietest helpt de arts om vast te stellen of u astma heeft. U kunt de longfunctietest bij de huisarts doen
 3. Het longfunctieonderzoek geeft belangrijke informatie over de toestand van de longen op het moment van het onderzoek. Het gaat over informatie over het volume of de inhoud van de longen en de doorgankelijkheid van de luchtwegen
 4. Een uitgebreid overzicht van diverse longfunctie onderzoeken. Longfunctie-onderzoeken . Algemeen. De verschillende longfunctie-onderzoeken in het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Lucas en locatie Delfzicht waarvoor u in aanmerking kunt komen, worden door de longfunctieanalist uitgevoerd

Spirometrie. De meest gebruikte longfunctietest is de spirometer-test. Dat is een test die vooral uitgevoerd wordt bij iemand die benauwdheid en kortademigheid ervaart. Je kan er voor naar het ziekenhuis gaan, maar ook veel huisartsen hebben tegenwoordig een spirometer in hun praktijk, zodat ze deze test zelf kunnen uitvoeren Uw longen zijn het mooiste orgaan van uw lichaam. Uw longen stellen u in staat om uit de ons omgevende lucht zuurstof (O2) op te nemen en om koolzuur (CO2) weer uit te ademen Zojuist las ik een onderzoek van Newbury et al in de Primary Care Respiratory Journal en de bijbehorende editorial. Deze twee publikaties gaan allebei over het fenomeen longleeftijd. Veel spirometriesoftware berekent na spirometrie de longleeftijd op basis van de gemeten FEV1 Spirometrie (2) 2. Voer het geforceerd expiratoir manœuvre uit. Adem met volle snelheid en kracht gedurende minstens 6 seconden Blijf uitademen tot de longen volledig leeg zijn. Het einde van de test wordt slechts bereikt onder de volgende omstandigheden : een uitademing > 6 seconden gevolgd door een plateau op de tijd-volumecurve da

Nieuwe referentiewaarden spirometrie » Star-sh

-waarden en de twee hoogste FVC- waarden onderling niet meer dan 0,15 liter (150 ml) verschillen. 2. Controle longfunctie in de monitorfase In de monitorfase van astma en COPD wordt spirometrie verricht met de eigen luchtwegmedicatie die op het eigen tijdsstip van patiënt is geïnhaleerd. Bij gedeeltelijke o Een ergospirometrie is een test om uw inspanningscapaciteit te meten en vergt van u een maximale lichamelijke inspanning. De test wordt uitgevoerd op een ergometerfiets waarbij een hele reeks cardiale en respiratoire parameters worden geregistreerd

• De grafieken plus de bijbehorende waarden (van de beste poging) worden automatisch overgezet naar het KIS. Spirometer gegevens tonen • Na afsluiten van de spirometer kunt u de resulta-ten inzien door op de knop 'Toon resultaten' te klikken. Starten post-spirometrie • Hierna kunt u de post spirometrie uitvoeren. Dez Spirometrie met medicinale effecten . Soms wordt de spirometrie (zoals hierboven beschreven) herhaald nadat u een luchtweg verruimend medicijn heeft ingeademd. Dit is om te kijken of de longfunctie na toedienen van het medicijn verbetert. Het onderzoek duurt dan in totaal ongeveer 30 minuten. Extra voorbereidin Deze waarden worden vergeleken met de normale waarden van de patiënt. Indien de waarde lager ligt dan normaal kunnen maatregelen Meer informatie over spirometrie dilatatoire waarden van de FEV1/FVC-ratio of van de FEV1 en bij twijfel tussen astma en COPD on-der maximale therapie (een post BD-longfunctiemeting). Interpretatie: • Een FEV1/FVC-ratio < 0,7 na bronchusverwijding wijst op COPD • De diagnose COPD mag alleen worden gesteld als er ook anamnestische aanwijzingen zijn voo

Spirometrie - Wikipedi

 1. der goed werken
 2. Bij afwezigheid van jaarlijkse spirometrie kan uitgegaan worden van de laatst gemeten waarden. † Zonder klachten (bij lichte ziektelast): MRC < 2 en/of CCQ < 1 én zonder exacerbatie de voorafgaande12 maanden. ‡ Met klachten bij lichte ziektelast: MRC = of CCQ ≥ en < of maximaal exacerbatie de voorafgaande maanden
 3. Longfunctieonderzoek, de werkwijze Benauwdheid, hoesten, moeite met ademhalen of andere problemen met de ademhaling kunnen duiden op een aandoening van de longen
 4. VSG5157 Geaccordeerd door ALV op 13-9-2012 - 4 - Introductie De richtlijn sportmedische ergometrie bij een SMI vormt een herziening van het groene boekje 'Richtlijnen voor de Ergometrie ten behoeve van de Sportmedische Adviescentra'
 5. Biologiepagina.nl Meting van energieverbruik: directe en indirecte calorimetrie Hoe weet je nou hoeveel energie een mens verbrandt tijdens het fietsen
 6. handknijpkrachtmeting kan worden bepaald of de waarden van een persoon binnen de normaalwaarde vallen. De handknijpkracht is afhankelijke van leeftijd en geslacht. Het kan ook beïnvloed worden door andere factoren, zoals bijvoorbeeld ziekte. In dit document staat beschreven hoe de maximale handknijpkracht op een gestandaardiseerd

Opzet cursus uitvoeren spirometrie De volgende longfunctiewaarden kunnen met een spirometer bepaald worden: Longvolumes De voorspelde waarde van het FEV1 is afhankelijk van: In de flow/volume curve zijn de volgende parameters af te lezen: Piekstroom (PEF) 1 seconde waarde (FEV1) Geforceerde vitale capaciteit (FVC) PowerPoint-presentatie In de. Meter ter bepaling van de longinhoud, te gebruiken voor volwassenen en kinderen. Meetvolume 50 - 800 l/min. Deze peakflow meter is ontworpen om te voldoen aan hoge eisen en staat garant voor betrouwbare resultaten en een zeer goede kwaliteit Multi-window softwarepakket voor gebruik met CareFusion/Micro Medical spirometers. De Spirometrie PC Software is zeer gebruiksvriendelijk en biedt vele geavanceerde features, zoals onder andere Open- en gesloten Loop-techniek, een krachtige trendanalyse en een kindvriendelijke animatie Spirometrie is onmisbaar bij het diagnosticeren van chronische luchtwegaandoeningen, maar uit buitenlands onderzoek is gebleken dat de meting lang niet in alle huisartsenpraktijken optimaal. verslag: spirometrie; fev1, fvc en de invloeden van geslacht, leeftijd, en lengte van barneveldt 367552jb@student.eur.nl mok 381800sm@student.eur.nl pekbay Meer dan 2 miljoen documenten Studenten van over de hele wereld hebben al meer dan 2 miljoen documenten gedeeld op StudeerSnel

Nieuwe referentiewaarden spirometrie: GLI en nieuw afkappunt

Vermits hij de initiële alveolaire druk, de nieuwe lagere druk en het gasvolume dat uit de longen kwam kende op het moment dat de thorax in zijn minimaal volume gehouden werd, kon Pflüger het originele gasvolume in de longen berekenen. Hij rapporteerde waarden van 400 tot 800 ml voor het residuele gasvolume bij een volwassen man Uitleg spirometrie ESW FVC en ESW/FVC uit artsenfolder. Het is belangrijk om die ESW-waarde te vergelijken met de 'normale' waarden van een vergelijkbaar.

Spirometrie - Dr Esther van Leeuwe

 1. Kies voor 'Beoordelingsformulier spirometrie'. Downloaden. Klik op 'Download document'. Het bestand wordt nu aangemaakt. Sla het bestand op. Open het bestand vanaf de plek waar u het heeft opgeslagen. Formulier lezen en invullen. De waarden die in het geel zijn aangeduid worden, indien beschikbaar, automatisch ingevuld vanuit Caresharing
 2. Hoofdstuk 1 Wat is spirometrie en waarvoor kan het worden gebruikt? De werking van de longen en longfunctietesten Indicaties voor spirometrie Complicaties en contra-indicaties Samenvatting Hoofdstuk 2 De longfunctie meten Het spirogram Waarden gebaseerd op het geforceerde expiratoire volume in 6 seconden (FEV6) Inspiratoire longcapaciteit De flowvolumecurve Samenvatting Hoofdstuk 3.
 3. . 10
 4. Wat is een spirometer? Een spirometer is een apparaat dat wordt gebruikt om de stroom van lucht in en uit de longen te meten. Dit apparaat wordt gebruikt in een medische testprocedure zogenaamde spirometrie, waarbij een patiënt ademt in en uit een buis verbonden met de sp

Longfunctie, hoeveel procent is ''normaal''? - Longforu

 1. - Mechanisch zeer delicaat. Zelfs bij de beste af regeling worden de waarden door de mechanische traagheid van het apparaat beïnvloed - Onvermijdelijk vrij veel weerstand waardoor het debiet daalt. - Dagelijkse ijking is nodig. Hierbij kan men geen debiet generator gebruiken, de klok zou dadelijk vol zijn
 2. Met name de longarts kon duidelijk uitleggen welk pathofysiologie hier aan ten grondslag ligt en de kaderarts was goed in de analyse van de spirometrie. Als advies voor andere huisartsen: blijf zorgvuldig kijken naar de resultaten en loop punt voor punt de waarden af, blijf goed overleggen met de POH die de longfunctie heeft uitgevoerd
 3. gezamenlijkheid de betekenis van het voornaamste longfunctieonderzoek, de spirometrie, uit. Spirometrie is een medisch onderzoek dat de functie van de longen meet met behulp van een spirometer, dat veelzeggend is voor de conditie van de longen. Je kunt ervoor terecht bij het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis maar ook bij de huisarts
 4. Spirometer - Wikipedi
 5. Spirometrie Interpretati
 6. Spirometrie UZ Leuve

populær: