Home

Lovtidende a 2017

Lovtidende A 2017 Udgivet den 5. juli 2017 4. juli 2017. Nr. 936. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.21. til § 15 på finansloven for finansåret 2017, fastsættes efter bemyndi- gelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål § 1 jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, § 129, stk. 1, i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., og § 27, stk. 3, i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgø-relse nr. 1234 af 4. november 2015, fastsættes efter bemyn-digelse i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 121 af 8. febru § 2 Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2017. Finanstilsynet, den 13. juni 2017 JESPER BERG / Birgitta Nielsen 13. juni 2017. 2 Nr. 743

Arbejdsmiljøloven - Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

 1. f) 2017. g) 2018. 15) Et af netvirksomheden modtaget beløb til hel eller delvis dækning af et tab, som netvirksomheden i et tidligere reguleringsår har fået indtægtsrammeforhø‐ jelse for efter § 20 i bekendtgørelse om indtægtsram‐ mer for netvirksomheder, jf. § 21 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder
 2. 11. januar 2017, § 31 a i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgø- relse nr. 50 af 11. januar 2017, og tekstanmærkning nr. 158 ad 24.32.01. til § 24 på finansloven for finansåret 2017, fast
 3. ., j.nr. 2016-490-0034 AA010179 § 6 I patentloven, som sat i kraft for Færøerne ved.
 4. ., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000318 BE007260 § 2 I lov nr. 1528 af 21. december.

Loven træder i kraft den 1. januar 2017. Stk. 2. I 2017 beregner og opkræver Arbejdstilsynet for hver af de bidragspligtige det endelige bidrag efter gældende regler i arbejdsmiljølovens § 68, stk. 1-3. Restbidrag forfalder til betaling den 30. juni 2017 og skal indbetales til Arbejdstilsynet senest den 31. juli 2017 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1292 af 9. november 2016 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) ophæves. § 15. For afskedigelser, hjemsendelser, ophør af opgave- og tidsbestemt akkord og lignende forud for den 1. juli 2017 finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse Lovtidende A. 428: 1, 2017-05-04. Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts . Bundesgesetzblatt Teil I. 52: 2787-2788, 2017-07-28 Lovtidende A 2017 Udgivet den 8. februar 2017 7. februar 2017. Nr. 149. Givet på Amalienborg, den 7. februar 2017 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R ved lov nr. 691 af 8. juni 2017, fastsættes: § 1. Et regionsråd kan af en kommunalbestyrelse, som har visiteret en person til en af de af regionsrådet oprettede sær-lige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. kapitel 12 a i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., opkræve betaling for personens ophold på afdelingen. § 2

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1

Lovtidende og Ministeriealtidende og på . www.retsinformation.dk. Retsforskrifter gældende for Grønland vedtaget eller udstedt efter 1. januar 2008 kan findes i elek-tronisk Lovtidende på www.lovtidende.dk. Inatsisartutlove, bekendtgørelser m.v. fra selvstyremyndigheder kan findes på . www.lovgivning.gl kendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbe-kendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret ved anordning nr. 996 af 25. august 2017, og § 31 i lov om regi-strering af rettigheder over luftfartøjer, jf. lovbekendtgørels Same-Sex Marriage (Guernsey) Law, 2016 (Commencement) Ordinance, 2017. Guernsey Legal Resources, 2017-04-26. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje. Lovtidende A. 428: 1, 2017-05-04. Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Bundesgesetzblatt Teil I. 52: 2787-2788.

File:World same-sex adoption laws

1 Lovtidende A Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2 og 4, 23, stk. 1, og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 3, nr. 2-5 og 10 i bekendtgørelse nr af 15. december 2017. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017. Erhvervsministeriet, den 16. maj 2017 BRIAN MIKKELSEN / Julie Sonne Lovtidende A 2017 Udgivet den 19. maj 2017 16. maj 2017. Nr. 484. Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 CQ00013 Lovtidende A 2017 Udgivet den 28. december 2017 20. december 2017. Nr. 1704. Erhvervsmin., j.nr. 1011-0016 CQ000400. Indberetning af oplysninger fra andre offentlig land, skal også kundgøres i Lovtidende, og kundgørelsen er en forudsætning for I kraft 1/1 2017. Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.v

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ansøg-ninger om visum, der er indgivet før den 1. marts 2017. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anven-Lovtidende A 2017 Udgivet den 28. februar 2017 27. februar 2017. Nr. 202. Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. Bekendtgørelse nr. 1485 af 13. december 2017 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstje‐ neste ophæves. Center for Cybersikkerhed, den 14. december 2018 THOMAS LUND-SØRENSEN / Jørgen Breddam Lovtidende A 2018 Udgivet den 20. december 2018 14. december 2018. Nr. 1599. Forsvarsmin., Center for Cybersikkerhed, j.nr. 2018. Lovtidende A 2018 Udgivet den 9. maj 2018 Center for Cybersikkerhed, j.nr. 2017/002575 AG000840. fang skal opretholde udbuddet af deres væsentlige tjenester National transposition measures communicated by the Member States concerning: Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC (Text with EEA relevance Lovtidende A 2017 Udgivet den 24. marts 2017 14. marts 2017. Nr. 260. Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0005 CQ000071. Opgørelse af faktorer til beregning af.

The European eCommerce & Omni-Channel Trade Association Denmark Country PARCEL DELIVERY Fact Sheet 04 Source: postnord 34% 9% 19% 2% 4% At Hom 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017 I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 35, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 47, 11 a, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 13, stk. 2, 14, stk. 3, 17, 21, 22, stk. 5, 24, 24 a, 26, stk. 1, 26 a, stk. 1 og 3, 28 a, 29, stk. 3, og 32 i lov om. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 31 JULI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn. Lovtidende A Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-4031 CI000383 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del Bilag 87 Offentligt Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 17. december 2013. Nr. 1581. Økonomi- og Indenrigsmin., sagsnr. 2013-10323 BX000246. deler garanti eller anden.

File:Same-sex Adoption Map Europe

der følger af lov nr. 1678 af 26. december 2017. Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 9 a, stk. 1, træder i kraft den 1. januar 2019, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1678 af 26. december 2017 om en rejsegarantifond. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner Fonden § 1. Rejsegarantifonden er en privat selvejende institu (2013-2017), jf. bilag 1, proceduren for den politiske beslut-ningsproces om udmøntning af pulje til yderområder i årene 2013-17, som følger af »Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Bedre og billigere kollektiv trafik«, af 12. juni 2012. Stk. 2. Proceduren skal understøtte beslutningsgrundlage Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 29. august 2017 CARSTEN FALK HANSEN / Lars Colding Laustrup Lovtidende A 2017 Udgivet den 30. august 2017 29. august 2017. Nr. 1010. Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, j.nr. TS00108-00068 CX00018 Lovtidende has a poor activity level in LinkedIn with only 7 mentions. Such a result may indicate a lack of SMM tactics, so the domain might be missing some of its potential visitors from social networks. As for Twitter and Facebook activity - Lovtidende.dk has 0 mentions and 0 likes

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af § 68, stk. 1, og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 5. oktober 2009, samt efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1699 af 19. december 2006 om Færdselsstyrelsens opgaver og. While many countries have statutorily declared the print version of their gazette to be the official source of law, as more nations shift to publishing gazettes in digital format, the authoritativeness of these non-print versions is not always clear. The table below provides an overview of the. This page was last edited on 30 July 2017, at 10:29. All structured data from the main, property and lexeme namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; text in the other namespaces is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply 18. august 2017, og efter forhandling med sundheds- og æl‐ dreministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1575 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens befø‐ jelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:« 2. § 9 ophæves. §

Lovtidende A. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og ..

EUR-Lex - 32015L2366 - EN - EUR-Le

Bekendtgørelse af patentloven1) Herved bekendtgøres patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 1. marts 2016, med de ændringer, der følger af § 3 i lo Loven er en opfølgning på de tre initiativer mod indbrudstyveri, som justitsministeren lancerede den 20. februar 2017. Loven er tilgængelig i sin helhed her. Lov nr. 1681 af 26. december 2017 om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed . Loven er en opfølgning på den politiske aftale om Bandepakke III Denmark regularly ranks first as the world's least corrupt nation. It conducts a fixed exchange rate policy, with the Danish Krone linked closely to the Euro. Denmark is a social welfare state with a thoroughly modern market economy reliant on free trade in goods and services

Lovtidende A. Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af ..

 1. Lov om ændring af postloven (Ændringer i vilkår for varetagelsen af befordringspligten og præciseringer af lovens anvendelsesområde, post til døren m.v.
 2. Danish Law - Global Legal Collection Highlights June 5, 2017 by Kelly Buchanan The following is a guest post by Elin Hofverberg , a foreign law research consultant covering Scandinavian jurisdictions at the Law Library of Congress
 3. These are the sources and citations used to research Advanced Politics - Arctic Security. This bibliography was generated on Cite This For Me on Sunday, June 11, 2017
 4. The Construction Products Regulation (CPR) lays down harmonised rules for the marketing of construction products in the EU. The Regulation provides a common technical language to assess the performance of construction products
 5. ation of biomedical research projects

EUR-Lex - 32016L0097 - EN - EUR-Le

 1. Lovtidende er et tidsskrift der udgives af den danske regering (Civilstyrelsen) som et dagblad, med det formål, at give den danske stats retsakter bindende virkning overfor almenheden. Således kan statsmagten ikke støtte ret på en retsakt, før end denne er blevet offentliggjort i Lovtidende
 2. Lovtidende A 07-12-2010 3. Prentow, T. & Madsen, S.Aa. (2017) Fædre og sundhedsvæsnet. København: Forum for Mænds Sundhed. REFERENCER TEM
 3. ister (eventuelt etapevis) fastsætter.
 4. isteriet
 5. Uradni list Republike Slovenije. Ključni steber države si zasluži ustrezno obravnavo. 56 avtorjev, več kot tri leta raziskav in več tisoč strani je bilo potrebnih za prvi znanstveni komentar Kazenskega zakonika v Sloveniji
 6. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Udbud af Rammeaftale vedrørende hovedentrepriser til drift- og vedligeholdelsesarbejder under 3 000 000 DKK for Københavns Kommune Politi.fo bruger cookies, herunder cookies til tredjepart, til at optimere brugeroplevelsen og til statistik. Cookie

lovtidende.dk - lovtidende.dk - nyeste lovtidende ..

Vedtagne love offentliggøres i Lovtidende A og nummeres kronologisk Nummeringen følger kalenderåret, men forventes fra 2017 at foreligge digitalt 12) reagere hensigtsmæssigt, vil sige, at eleven i praksis skal kunne føre køretøjet og ændre hastighed, placering eller kørselsretning i overensstemmelse med færdselsreglerne, hensynet til sikkerheden o En lov er gældende for borgerne, og den kan skabe både rettigheder og pligter. Før en lov kan blive gældende for borgerne, skal den igennem tre behandlinger i folketinget. Derefter skal den godkendes og underskrives af dronningen for endeligt at blive offentliggjort i Lovtidende A. Først da er loven gældende for borgerne Alle love offentliggøres i Lovtidende, der kan findes på Retsinformation, www.retsinformation.dk. Det er i Retsinformation angivet ved den enkelte lov, om der er senere ændringer til loven. Desuden har man mulighed for at søge på alle de retsforskrifter (bekendtgørelser m.v.), der er udstedt i hen-hold til loven Elevated organic matter outlet concentrations were thus measured by Christianson et al. (2017) who, in a laboratory-scale woodchip column study, found a correlation between the percentage of COD released and sulfate reduced when the NO 3 removal efficiency was above 90%

Underretning og standstill-periode m

However two mines began production in 2017, generating some optimism that more small scale mining operations could follow. Greenland exported DKK 2.702 billion ($410 million) in the first nine months of 2017, a two percent decrease from the same period in 2016, mainly attributable to a decrease in export value of machines and transport equipment Torsdag den 17. november 2017 er den rettede udgave af Konventionsteksten offentliggjort i Lovtidende. Se teksten her: FN Handicapkonvention. Socialminister Mai Mercado har fulgt op på ISAACs henvendelse og har netop meddelt os, at Konventionsteksten nu er gennemgået og korrigeret for en række sproglige uoverensstemmelser

I april 2017 sagde 78 % af Grønlands befolkning i en rundspørge, at de ikke ønsker selvstændighed, hvis det vil resultere i en lavere levestandard. Den grønlandske forfatter Nauja Lynge er en fremtrædende modstander af at bryde rigsfællesskabet ADR 2019 indføres ikke i Lovtidende, men bliver meddelt ved kundgørelse på Færdselsstyrelsens hjemmeside. ADR 2019 træder i kraft den 1. januar 2019, og kan anvendes fra denne dato. Overgangsbestemmelserne betyder dog, at ADR 2017 fortsat kan anvendes indtil den 30. juni 2019 Arkiveringsdato 21-01-2017 Bemærkninger Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i lovtidende Høringsår 2016/2017.

Lovtidende (Lovtidende

Fast-forward 60 years, and in 2017 you could have won an overnight stay at a life-size Lego house. Of course, Lego blocks are not only used to build houses. Legoland in Denmark—the showcase family adventure land built in 1968—will celebrate its 50th anniversary on June 7, 2018 Tere tulemast Riigi Teataja võrguväljaande veebilehele! Vaata ja loe: RT 1918-1940 DIGARI Lovtidende, elektronisk publikation hvor danske love, anordninger, bekendtgørelser, finanslove, tillægsbevillingslove og normeringslove samt traktater kundgøres, se lov - juridiske love I vejledning om afleveringsfrister (Lovtidende i elektronisk form) kan du finde de afleveringsfrister, som gælder for optagelse af forskrifter i Lovtidende. I særlige tilfælde er det dog nødvendigt at fravige disse afleveringsfrister, f.eks. i forbindelse med årsskiftet eller skæve helligdage Sprogprisen.dk vil på Sprogdagen 2017 kåre de bedste tekster indenfor tre forskellige kategorier. Foredrag om morfologi set fra et funktionelt perspektiv Fredag den 28. april 2017 holder lektor ved Syddansk Universitet Peter Juul Nielsen foredrag i DFL-kredsen (Dansk Funktionel Lingvistik). Engelske ord i dans

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1

I april 2017 sagde 78 % af Grønlands befolkning i en rundspørge, at de ikke ønsker selvstændighed, hvis det vil resultere i en lavere levestandard. Den grønlandske forfatter Nauja Lynge er en fremtrædende modstander af at bryde rigsfællesskabet 9. februar 2017. Der er netop indgået en bred aftale om en ny taxilov. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) glæder sig over, at lovgivningen på området nu bliver liberaliseret til gavn for borgerne og for erhvervet Overweight and obesity represent a challenge for children and adolescents worldwide, and the EU is no exception. This worrying situation has prompted EU countries to prioritise counter-measures. 2014 saw the launch of an EU Action Plan on Childhood Obesity Eksisterende kolonne 3-virksomheder skal også bl.a. være opmærksomme på frist den 1. juni 2017 for indsendelse af sårbarhedsvurdering til politiet. Den nye bekendtgørelse vil snarest blive fulgt op af vejledning til virksomheder og myndigheder om de nye krav. Anden relevant lovgivnin

Ministerområder. Du kan vælge at se lov- og beslutningsforslag, forespørgsler og redegørelser fra et besternt ministerområde ved at klikke på det ønskede ministerområde i listen was published in 'Lovtidende' (the Law Gazette) on 24 May 2018. Only the Danish version of the text has legal validity. Act on supplementary provisions to the regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (the Data Protection Act) Pravno informacijski sistem Republike Slovenije. Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje - spremeni nastavitve - več o piškotki

2017, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde § 1. Denne bekendtgørelse omfatter import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektro‐ nisk udstyr, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, som hører under produktka‐ tegorierne i bilag 1, samt reservedele og kabler hertil. Stk. 2 The Building Regulations in English (PDF) BR18 in English. It is being revised as diligently as possible to ensure the accuracy of the contents

Udgiften i 2017 finansieres af de på § 15.75.75. Udviklingsinitiativer opførte midler. b. Med Aftale om finansloven for 2017 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2016 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 201 Forside Tags Lovtidende. Tag: Lovtidende. Lovforkortelse. Juridisk Linksamling. oskarvm-august 6, 2017. 0. Uddannelse: Uddannelsesguiden - Jura Københavns. Tidspunktet kan fx rykkes frem til dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende, eller det kan udskydes, så myndigheder og private får tid til at forberede sig på den nye lov. Går ikrafttrædelsesbestemmelsen ud på, at loven skal anvendes på handlinger, der er foretaget før offentliggørelsen, tales der om, at loven har tilbagevirkende kraft Grönlannin ilmasto on arktinen. Ilmasto kuitenkin vaihtelee voimakkaasti toisaalta pohjoisen ja etelän, toisaalta rannikon ja sisämaan välillä. Etelässä vuoden keskilämpötila on +0,5 °C ja kylmimmän kuukauden keskilämpötila −7,8 °C, pohjoisessa taas vuoden keskilämpötila −8,7 °C (jäätiköllä −25 °C) ja kylmimmän kuukauden −30,6 °C

Gazette Collection Law Library of Congres

Borgerne kan jo slå op i Lovtidende og læse med. »Det er jo helt kafkask. Han svarer heller ikke på, om han mener, at Lovtidende alene er en fyldestgørende informationskanal til borgerne om statens udnyttelse af personoplysninger HRVATSKI SABOR. 2430. Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim. ODLUKU. O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA. Proglašavam Zakon o područjima i sjedištima sudova, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. listopada 2014. godine Opdateret: 05.12.2017 Når et lovforslag er endeligt vedtaget i Folketinget, skal det stadfæstes, jf. grundlovens § 22. Stadfæstelse skal efter grundloven ske inden 30 dage efter vedtagelsen

Loven er gældende for alle mennesker i hele Danmark, når den er publiceret på lovtidende.dk - Folketingstidende: På folketingstidende.dk offentliggøres referaterne af møderne i Folketingssalen, lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, forslag til vedtagelse, redegørelser, aktstykker m.v. (har været fysisk før i tiden) 12 1. januar 2017 trådte en ny lov om de gymnasiale uddannelser i kraft. Den nye lov finder anvendelse for elever, som starter deres uddannelse 1. august 2017 eller senere. Elever, som er begyndt på gymnasial uddannelse før 1. august 2017, er omfattet af de hidtil gældende regler. Se særligt regelsæt for elever, som er startet før august 2017 Ændringer eller tilføjelser til budget- og regnskabssystemet fremgår af Lovtidende og meddeles særskilt elektronisk til kommunerne. Budget- og regnskabssystemet er tilgængeligt i elektronisk Lovtidende, www.retsinfo.dk eller via internet på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside på www.oim.dk offentliggøres i Lovtidende. 1.2 Lovbekendtgørelse Når en lov skal ændres, sker det ved fremsættelse af en ændringslov, som vedtages efter samme procedure som nye love. I de fleste tilfælde ændres loven kun på enkelte punkter. Ændringslovene træder i stedet for den oprindelige lovtekst Brug af Cookies. OK: Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 30. april 2019. Loven trådte i kraft den 1. maj 2019. Erstatningsnævnet yder erstatning og godtgørelse fra staten til personer, der har været udsat for en forbrydelse her i landet. Sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet har over en længere periode været meget utilfredsstillende Norsk Lovtidende is published twice a month and is fully up to date on statutory law, regulations, tax resolutions and so forth. Norsk Lovtidende is divided into two parts: Part 1 contains statutory law and central regulations, while part 2 contains regional and local regulations 21. mar 2017 DCUM-vejledning: Udendørs opholdsarealer voksen- og videregående uddannelser Hvordan arbejder voksen- og videregående uddannelser iflg loven med udearealer på uddannelsesstedet Læs mer Udbudsloven implementerer dels det klassiske udbudsdirektiv (2014/24/EU) i Danmark og omfatter således de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over EU's tærskler De foreslåede ændringer har til formål at sænke niveauet for den meget høje registreringsafgift, så det bliver billigere at anskaffe miljørigtige og sikre familiebiler til gavn for danskerne. Derfor foreslås det at registreringsafgiftens lave sats nedsættes til 85 pct. Samtidig forhøjes skalaknækket til 185.000 kr. (2017-niveau)

Love og bekendtgørelser findes på retsinformation.dk. På retsinformation.dk vil der for hver lov være tilknyttet et link til højre på siden, hvor du kan finde bekendtgørelser, cirkulærer m.v. til den pågældende lov eller lovbekendtgørelse Rules and legislation for the Danish Ministry of Health at retsinformation.dk - November 2011 and before (in Danish) Danish subscription to searches in the web version of the Danish official gazette, lovtidende.dk . All Danish national acts and rules are published in Lovtidende - the Danish national gazette Fylkesmannen har mottatt henvendelse fra folk som nå opplever å se små avkom av hjortevilt etter en ekstrem tørkesommer. Vi har tidligere registrert at tørre og varme somre gir langt lavere vekter på elgkalver enn kjølige og fuktige, så vi tror dette dessverre er realiteten i år med ekstrem tørke The intelligence, technology and human expertise you need to find trusted answers. Thomson Reuters is The Answer Company Karnov Group lancerer ny finansiel integration til digital rådgivningsløsning. Karnov Group, en førende leverandør af forretningskritiske løsninger inden for juridisk information i Danmark og Sverige, har lanceret en ny integration til det digitale rådgivningsværktøj Karnov Business Optimiser, der giver revisorer adgang til avancerede finansielle analyser

populær: