Home

Støtte til almene boliger

Almene boliger Exometri

DE ALMENE BOLIGER. Hold fingrene fra de almene boliger! Næsten det samlede Folketing har valgt at rive gode, almene boliger ned og lejerne, folk på dagpenge og hjemløse betaler for det. Vi skal tværtimod udvikle de almene boliger, hvor folk har muligheden for et godt liv i en ordentlig bolig til en pris, de har råd til Via Landsbyggefonden yder Københavns Kommune økonomisk støtte til opførelse af nye almene boliger med kommunal grundkapital.. Københavns Kommune udbyder grundkapitalen åbent, for at boligorganisationerne udvikler de bedste projekter til københavnerne Almene boliger Almene boliger kaldes også støttet byggeri fordi der er givet offentlig støtte til byggeriet. Den typer boliger opføres for at sikre boliger til en husleje, som alle borgere kan betale

Almene boliger - odense

Krav til totaløkonomiske overvejelser. I forbindelse med den nye Bekendtgørelse om støtte til almene boliger gældende fra 1. januar 2010 er krav til totaløkonomiske vurderinger konkretiseret. Der henvises til kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 1288 af 11. december 2009 Realkredit Danmark tilbyder lån til finansiering af nye almene boliger og til modernisering og renovering af eksisterende boliger. Lånene tilbydes både til projekter med offentlig støtte og kommunal garanti og til ustøttede projekter. Du kan læse mere om reglerne for alment boligbyggeri og mulighederne for støtte på Socialministeriet. Almene boligafdelinger har herved mulighed for at søge om støtte, til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning (bedre tilgængelighed) og sammenlægning af lejligheder, samt miljøforbedringer i alment byggeri. For at opnå støtte, skal der opfyldes en række forudsætninger BL har, i forbindelse med ændring i bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger, anmodet styrelsen om en fortolkning af begrebet 'hårde hvidevarer', da bestemmelserne lagde op til en konservativ opdeling i form af køleskab, komfur, ovn og emhætte

3) etablering af servicearealer i henhold til § 140 i lov om almene boliger m.v., 4) lån med støtte i henhold til § 73 i lov om almene boliger m.v., og 5) renovering af ungdomsboliger i henhold til § 100 i lov om almene boliger m.v. § 2. Byggeri omfattet af § 1 kan ikke opnå støtte til etableringen efter lov om byfornyelse og boligfor Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Tlf. 7221 8800 Skriftlige henvendelser til styrelsen, skal sendes digitalt Indeholder din henvendelse CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme eller fortrolige oplysninger, kan du benytte 'Digital Post' 3) etablering af servicearealer i henhold til § 140 i lov om almene boliger m.v., 4) lån med støtte i henhold til § 73 i lov om almene boliger m.v., og 5) renovering af ungdomsboliger i henhold til § 100 i lov om almene boliger m.v. § 2. Byggeri omfattet af § 1 kan ikke opnå støtte til etableringen efter lov om byfornyelse o I år er det 100 år siden, at landets boligorganisationer organiserede sig. BL fejrer hele 2019 landets almene boliger og beboere

Puljen berettiger Roskilde Kommune at søge støtte til 183 boliger, men kommunen vil sikre endnu flere billige boliger og søger derfor tilskud til yderligere 50. Her kan kommunerne søge tilskud til nye almene boliger med udgangspunkt i, hvor mange flygtninge kommunen skal modtage i 2013-16 Byggeri og Energi Almene boliger. KL arbejder for at varetage kommunernes interesser på det almene boligområde. På teknik- og miljøområdet gælder dette især ved ændringer til lov om almene boliger, samt hvilke handlemuligheder man har som kommune på området Et lovforslag fremsat af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti skal forbedre mulighederne for at opføre blandet boligbyggeri ved at sikre at også almene boliger, der opføres i samarbejde med private aktører, har mulighed for at få støtte fra det offentlige - Lov om almene boliger - Leje af almene boliger - Drift af almene boliger - Sideaktiviteter i almene boligorganisationer - Støtte til almene boliger - Udlejning af almene boliger - Støtte m.v. til startboliger for unge - Normalvedtægter for en almenboligorganisation med almene boligafdelinger - Eftersyn af byggeri under Byggeskadefonde

En kommune kan ikke ud over de regler, der er fastsat i almenboliglovgivningen yde støtte til almene boliger, hverken i form af driftsstøtte eller støtte ved opførelse af almene boliger. Kan almene boliger opføres billigere? Det er ikke et krav, at maksimumsbeløbet udnyttes fuldt ud, men det sker som oftest i praksis. Kommunen er so Begrebet almene boliger har før heddet sociale boliger, altså lejede boliger hos et socialt boligselskab. Dette er ændret til almen boligorganisation, hvor lejlighederne er almene boliger. Foruden traditionelle udlejningsboliger er de fleste ældreboliger og plejeboliger også almene boliger, se afsnit om Ældreboliger

Finansiering af almene boliger - trafikstyrelsen

 1. En del af beboerne i almene boliger er personer med særlige boligbehov. Boligerne er nemlig opført med støtte, hvor de enkelte kommuner via en anvisningsret har mulighed for at disponere over typisk hver 4. lejlighed
 2. Almene boliger er boligbyggeri opført med offentlig støtte, og hvor kommunen fører tilsyn med driften af boligorganisation. Udover de almene familieboliger er der også en række ældreboliger i kommunen, der er opført i henhold til reglerne i almenboliglovgivningen
 3. Indtil ændringen af bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v. i 2009, blev der i forbindelse med projekteringen af nybyggeri ikke taget hensyn til afdelingens fremtidige drift. Dette medførte i mange tilfælde, at den ny-opførte boligafdelings driftsøkonomi ikke var bæredygtige
 4. For at nå ud til flere vil FødevareBanken i samarbejde med Boligselskab Sjælland udvikle og afprøve madfællesskaber i almene boligområder. Projektet har netop fået knap to mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden
 5. Rigtig mange almene boliger er dårligt isolerede og har utætte vinduer. Boligerne trænger til at blive energirenoveret, men det kræver større villighed fra politikerne til at investere i de bygninger, der trænger til en kærlig hånd, skriver Camilla Damsø Pedersen, energipolitisk chef i Dansk Byggeri

ALMENE BOLIGER - borgertinget

Høje flygtningekvoter, manglende byggegrunde og en uløst tvist med regeringen var grunden til at Gentofte Kommune søgte om penge til 601 almene boliger. For nyligt uddelte regeringen 515 millioner kroner blandt 54 af landets kommuner som støtte til det kommunale grundtilskud i byggeri af små, almene familieboliger til flygtninge Almene boliger Byfornyelse Drift og vedligehold Leje Normalvedtægter Sideaktiviteter Støtte Udlejning Kollegier Ungdomsboliger du anvender til at logge på din. Til almene boliger og nyopførte andelsboliger ydes der direkte støtte til at nedbringe kapitalomkostningerne. Dertil kommer, at hverken almene boliger eller andelsboliger betaler ejendomsværdiskat. Det gælder også ældre ejendomme, der er omdannet til andelsboliger Det følger af § 115, stk. 1, nr. 1, i lov om almene boliger m.v., at kommunalbestyrelsen kan give tilsagn om ydelsesstøtte til en almen boligorganisation til etablering af almene boliger ved nybyggeri. Bestemmelsen indebærer, at offentlig støtte til etablering af almene boliger ved nybygger Få Vejledning om offentlig støtte til almene boliger m.v. af som bog på dansk - 9788760113956 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com

Som anført i de almindelige bemærkninger til forslaget til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Folke­tingstidende 2003-04, Tillæg A, side 6562) udgør en bo­ligorganisation og de tilhørende afdelinger tilsammen en særlig juridisk konstruktion med gensidig afhængighed og indflydelse Løbetiden kan være op til 30 år. Kommunalbestyrelsen skal altid godkende optagelse af lån i almene boliger. Lån med eller uden støtte Finanansiering af almene boliger er fastlagt i lov om almene boliger og i realkreditloven. For støttede lån, er det Socialministeriet som melder ud, hvilken lånetype I kan vælge Lov om almene boliger m.v. - lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v. med senere ændringer. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters vejledninger.-----Udbud, ansvar, kvalitetssikring m.v.

boligudbud. Derfor giver Københavns Kommune økonomisk støtte til opførelsen af almene boliger. Formålet med denne pjece er at beskrive retningslinjerne for Københavns Kommunes udmøntning af grundkapitallån til etablering af almene boliger til Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målgrupper De almene boliger ejes og administreres af 8 boligorganisationer og er fordelt på 81 almene afdelinger over hele kommunen. Gladsaxe Kommune fører tilsyn med boligorganisationernes drift og vedligeholdelse af de almene boliger. Tilsynet har til formål at sikre, at boligerne administreres i overensstemmelse med almenboliglovens regler Ved opførelse af almene boliger skal kommunalbestyrelsen iagttage og påse, at en række bestemmelser overholdes, herunder §§ 30-33 og kapitel 7-10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Der kan desuden henvises til tilhørende vejledninger om offentlig støtte til almene boliger m.v. 1996 og 1998, og KL's håndbøger om. I perioden 2007 til 2013 gav Landsbyggefonden 34,5 milliarder kroner i støtte til renoveringer af almene boliger, hvilket betød, at cirka 50.000 boliger blev energirenoveret, så de lever op til nutidens krav om et lavt energiforbrug

Almene Boliger er boliger, der er opført med offentlig støtte. Esbjerg Kommune fører tilsyn med de almene boliger også kaldet Støttet Boligbyggeri. Tilsynet omfatter de almene boligers økonomi og vedligeholdelse af ejendommene, og om bestemmelser som for eksempel vedtægter, beboerdemokratiet og udlejning overholdes Alment boligbyggeri kan etableres ved nybyggeri eller ved tilbygning til almene boligorganisationers eksisterende ejendomme. Boligerne kan etableres som almene familieboliger, almene ungdomsboliger eller almene ældreboliger med eller uden servicearealer. Tilsagn om støtte til alment byggeri gives af Favrskov Kommunes kommunalbestyrelse

Statslig finansiering af støttede lån til den almene boligsektor. Finansieringen af almene boliger skal gøres billigere og mere gennemskuelig. Derfor foreslår regeringen, at støttet nybyggeri og renovering af almene boliger fremover skal finansieres med statslån. Almene boliger har tidligere været finansieret med statslån Almene boliger opføres og drives af almene boligorganisationer. Ældreboligerne kan dog også opføres og drives af kommuner, regioner og selvejende institutioner. Man bygger almene boliger for at sikre boliger til en husleje, som den brede del af befolkningen kan betale. Det betyder, at boligerne er blevet bygget med offentlig støtte Kan man lave en cofee-table-book om arkitekturen i Danmarks almene boliger? Svaret er ja og bogen, som udgives af Dansk Arkitektur Center og BL - Danmarks Almene boliger udkom fredag den 15. juni. BL Almene boliger Støtte til nye målsætninger i repræsentantskabet. Formanden for BL's 4. kreds, Bjarne Vallentin, forlangte under debatten om målsætningsprogrammet, at det skal præciseres, at kommunerne i højere grad skal ind i kampen, når det gælder støtte til de mange i almene boliger, som har en diagnose

Byggeri af nye almene boliger - kk

 1. Byfornyelse, almene boliger og transport. Støtte til gårdforbedringer i bymidten under forudsætning af, at der er meget bred opbakning blandt beboerne
 2. noveringsindsats - en væsentlig rolle i forhold til både energieffektive bygninger og til at gøre boliger tilgængelige for ældre og handicappede. Mellem 2007-2013 har Landsbygge-fonden ydet støtte til renoveringer af almene boliger for ca. 34,5 mia. kr. Hertil komme
 3. Almene boliger er boliger opført med offentlig støtte og ejet af en almen boligorganisation eller en kommune. Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer. Almene boliger har status af familieboliger, ældreboliger eller ungdomsboliger, og skal som udgangspunkt udlejes til den personkreds som boligerne retter sig til

Almene boliger Horsens Kommun

Derfor ønsker holdet bag CAFx at invitere nogle flere stemmer i debatten i form af almene beboere, som igennem små videofilm viser variationen i både sociale relationer, men også æstetikken, der findes i almene boliger. Vi håber at kunne skabe et stort arkiv, som får lov til at vokse På det sidste byrådsmøde i Aalborg i 2017 gav politikerne godkendelse til tilsagn om støtte til 3 projekter i Aalborg, 1 projekt i Nørresundby samt 2 projekter i Nibe med tilsammen 359 almene familieboliger. Der var almene familieboliger på dagsordenen, da årets sidste byrådsmøde i Aalborg blev afholdt den 11. december 2017 Velkommen til den almene forsøgspulje Her på siden kan du få et overblik over alle de projekter der har modtaget støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Den Almene Forsøgspulje samt dykke ned i det enkelte projekt og finde inspiration og værktøjer The latest Tweets from Almene Boliger (@almeneboliger). Vi er BL - Danmarks Almene Boliger! Interesse- og brancheorg. for 550 almene boligorganisationer. ~ 1. mio. danskere bor i almen bolig. #dksocial #dkbygger

TotalØkonomi - LBF - Landsbyggefonde

 1. 1 BEK nr 1226 af 14/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af 30/09/2015 BEK nr 345 af 12/04/2016 Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v
 2. Byrådet giver de kommunale kroner til alment boligbyggeri. Almene boliger er boliger, der er opført med offentlig støtte og underlagt kommunens tilsyn. Formålet med almene boliger er at sikre, at der er boligformer til alle typer borgere i samfundet
 3. NEJ TIL SALG AF MJØLNERPARKENS ALMENE BOLIGER! REPORTAGE FRA DEBATMØDE. Boligforeningen BOVITA truer med en opfølgningsplan på ghettoplanen, der vil sætte 300 beboere på porten og betyde salg deres boliger til en privat investor
 4. Din næste leje-lejlighed, hus eller rækkehus finder du her hos Danmarkbolig.dk. Klik ind og søg imellem 550.000 almene boliger i hele landet
 5. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (Samlet udbud og partnering) § 1 I bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 135 af 9. februar 2007, bekendtgørelse nr. 223 af 14. marts 2007
 6. 1) Almene boligorganisationer, der er berettiget til at udøve almen boligvirksomhed efter § 1 i lov om almene boliger m.v. 2) Selvejende institutioner, der indeholder ældreboliger etableret med støtte efter lov om almene boliger m.v. 3) Kommunale og regionale almene ældreboliger
 7. vejende på boligsociale hensyn. Den offentlige støtte til nybyggeriet skal sikre, at der sker en stabil tilvækst af lejeboliger til en fornuftig pris, herunder boliger Den almene boligsektors finansiering

Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds Lov om almene boliger m.v. - lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v. med senere ændringer. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters vejledninger (nu Udlændinge-

Almene boliger, Tornhøjgård, Aalborg Ø, Himmerland Boligforening, Juni 2015. Ifølge dette program skal byggeriet bl.a. opfylde energikrav 2020 Dokumentation for at energikravene er overholdt, skal inden byggeriet påbegyndes, indsendes til kommunen, der forbeholder sig ret til at få beregninger m.v. vurderet af en uvildig rådgiver betalt a Sådan lød tidlen på et forsøgsprojekt, som Boligkontoret Danmark søsatte i 2012 med støtte fra det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter og Østifternes Fond for at afklare, hvad der skal til for at sikre et generationsskifte i beboerdemokratiet. En undersøgelse gennemført af BL - Danmarks Almene Boliger i 2012 viste, a Først med Kanslergadeforliget i 1933 blev der for alvor blev banet vej for almene, sociale boligselskaber. Med en lov om støtte til boligbyggeri blev der afsat millioner af kroner til opførelse af boliger for de mindrebemidlede kommuner, regioner og selvejende institutioner til etablering af almene boliger. Kommunalbestyrelsen kan endvidere ef-ter almenboliglovens § 117 give tilsagn om statslig ydelses-støtte til selvejende institutioner til etablering af ungdoms-boliger ved på- eller tilbygning til selvejende institutioners ejendom riteringsloven 2000 for de almene boliger (OL 2000) i 10 udvalgte almene bo-ligområder. Som beskrevet nedenfor, åbnede OL 2000 mulighed for økonomisk støtte til almene boligområder med betydelige sociale og/eller økonomiske problemer. Hensigten med OL 2000 var hermed for det første at gøre disse boligområder mere attraktive for nuværend

Almene boliger - rd

Almene boliger bliver opført med offentlig støtte. Til gengæld kan den kommune, der har støttet byggeriet, typisk disponere over hver fjerde ledige bolig til boligsociale forpligtelser. Det er den såkaldte anvisningsret. Danmark har godt en halv million almene boliger almene boliger på vej i København 3 Forsiden: Dortheavej, Lejerbo, BIG - Bjarke Ingels Group / færdig 2017. 62 familieboliger. Almene boliger udgør ca. 20 pct af den samlede københavnske boligmasse. Der er ca. 60.000 almene boliger i Københavns Kommune. Samlet set er boligerne hjem for ca. 109.000 men-nesker almene sektor er nødt til at arbejde på løsningerne. Der ligger almene boliger i mange landsbyer i yderområ - derne. Særligt i den sidste halvdel af sidste århundrede blev der opført mindre klynger - nogle gange ned fire eller seks boliger - af almene boliger spredt ud på mange landsbyer i kommunerne

Renoveringsstøtte - LBF - Landsbyggefonde

 1. bygget boliger til familier, så det løser heller ikke de unges boligproblemer, mens de er under uddannelse. Derfor begynder staten og kommunerne at give økonomisk støtte til, at der bliver bygget almene boliger, som er særligt indrettet til at dække behovene hos unge under uddannelse
 2. 10) Almene familie- og ungdomsboliger, som kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftaler fremover skal mærkes som almene ældreboliger. 11) Boliger, der er opført med offentlig støtte efter lov om byfornyelse og mærket som almene ældreboliger. 12) Boliger etableret af selvejende ældreboliginstitutioner i henhold til det tidligere.
 3. Overenskomsten mellem HK/Privat og BL - Danmarks Almene Boliger. Problemer med at logge ind. Min adgangskode virker ikke? Af sikkerhedsmæssige grunde har vi udviklet en ny form for Log in. Første gang kræver det, at du logger på med dit NemId
 4. Omprioriteringsloven fra 2000 gjorde det muligt at give økonomisk støtte til renovering og huslejenedsættelse i almene boligområder med sociale og/eller økonomiske problemer. Hensigten var at gøre boligområderne mere attraktive for nye såvel som gamle beboere og dermed øge den sociale integration
 5. Vi er specialiserede i opførelse, ombygning, modernisering og renovering af alle typer almene boliger. DOMINIA har ydet rådgivning til opførelse af mere end 60.000 boliger gennem tiderne. Ekspertisen i almene boliger ligger i naturlig forlængelse af DOMINIA's oprindelse som en del af det almene boligselskab KAB for mere end 80 år siden
 6. bruget i almene boliger. Proaktiv Energiadfærd evaluerer de implementerede koncepter og afdækker, hvad der skal til for at skabe forandringer i målgrup-pens adfærd og holdninger i relation til energiforbrug. Ud over denne rapport, har projektet også udgivet en kort sammenfat-ning (pixi-udgave) og en vejledning med anbefalinger til, hvorda
 7. istration og leje-fastsættelse. Ud over støtten til de enkelte boligformer ydes direkte offentlig støtte.

2717 - Fortolkning af bekendtgørelse om støtte til almene

 1. Center for Støtte og Vejledning i Lolland Kommune er ansvarlig for at revidere materialet. 2. Lovgrundlag Lov om Almene Boliger (ABL): Jf. Almenboliglovens § 105, stk. 1, har kommunen pligt til at sørge for, at der er det nødvendige antal boliger, der kan udlejes til personer med handicap, som har et særligt behov for sådanne boliger. Jf
 2. Svalegangen er for borger der har en svær demenssygdom, og derfor har brug for særlig støtte. For at få plads på Svalegangen skal borgeren være udredt for sin demenssygdom. Visitationen til Svalegangen går alene gennem boligvisitator og demenskonsulent
 3. Kommunen er så til gengæld forpligtet til at anvise den boligsøgende en anden passende bolig i kommunen, såfremt vedkommende er opnoteret på ventelisten på tidspunktet for beslutningen om at bruge kombineret udlejning. Formålet er at få flere ressourcestærke borgere til udsatte boligområder

Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri - trafikstyrelsen

Skæve boliger til hjemløse. Regler om skæve boliger er hjelmet i § 149 a i Lov om almene boliger. Almene boliger til særlig udsatte grupper på retsinformation.dk. Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i Almenboligloven, Serviceloven og Friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til Serviceloven, afsnit IV, kapitel 13) 1) Boliger, der er etableret med offentlig støtte efter lov om almene boliger m.v.. 2) Boliger, der er etableret med offentlig støtte efter byggestøtte- eller boligbyggerilovgivningen. 3) Boliger, der er etableret med offentlig støtte efter lov om boliger for ældre og personer med handicap Lov om almene boliger m.v. -lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v. med senere æn-dringer. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters vejledninger.-----Udbud, ansvar, kvalitetssikring m.v.

ikke mere støtte til fremtidige almene boliger, ikke mere vedligeholdelse eller renovering af den almene boligmasse, lejerne penge bruges til at forringe deres egne vilkår og forhøje huslejerne, regeringen stjæler lejernes peng •Tilsagn om støtte (skema A) - senest den 31. december • Regimentsvej (ikke til almene boliger) Ved 24 mio. kr. i grundkapital Op til 229 boliger p

Danmarks Almene Boliger - B

almennyttige boliger, sociale boliger, lejeboliger opført som offentlig støttet boligbyggeri af et godkendt almennyttigt boligselskab; siden 1996 anvendes betegnelsen almene boliger. Boligerne blev oprindelig opført til den økonomisk svagere stillede del af befolkningen og til børnerige familier BL - Danmarks Almene Boliger er interesse- og brancheorganisation for 513 almene boligorganisationer, der drives på et non-profit grundlag. 1 mio. Cirka 1 mio. danskere bor alment i mere end en halv million boliger - eller næsten hver femte danske bolig Hvad vil politikerne og samfundet med almene boliger? Almene boligorganisationers betydning i forbindelse med udvikling af boligområder, udsatte boligområder, salg og nedrivning af almene boliger; Salg til beboere og salg til andre? Hvilken betydning har Almene boligers betydning på boligmarkedet? Eksempler på emner der kan drøftes på. Almene boliger Hvis du ønsker en almen bolig i Lolland Kommune, kan du henvende dig til: Boligforeningen Lolland Mariebo-Møllen 1, 4930 Maribo tlf. 54 78 62 64 www.boliglolland.dk Lolland Almennyttige Boligselskab Margrethehusene 30A, 4930 Maribo, tlf. 54 78 39 79 www.dabbolig.dk Domea Frisegade 26, 4800 Nykøbing F, tlf. 76 64 66 40 www.domea.d DanmarkBolig.dk er etableret i henhold til Lov om almene boliger § 64. DanmarkBolig.dk er en del af Landsbyggefonden, der er en selvejende institution oprettet ved lov. Landsbyggefondens primære formål er at støtte og udvikle alment boligbyggeri i hele Danmark gennem forskellige låne- og tilskudsmuligheder til landets boligorganisationer

Søger regeringen om ekstra penge til flere billige boliger

Almene boliger er boliger, der er opført med offentlig støtte, og ejet af en almen boligorganisation. Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer. Almene boliger har status af familieboliger, ungdomsboliger eller ældreboliger, og skal som udgangspunkt udlejes til den personkreds, som boligerne henvender sig til Vores assistance inkluderer også rådgivning af Almene Boligorganisationer Som forretningsfører tilbyder vi en større grad af frihed og fleksibilitet. Vi har fuld indsigt i de komplicerede regler på området og bistår bl.a. i forbindelse med gennemførelse af større renoveringsarbejder med eller uden offentlig støtte En femtedel af danskerne - cirka en million - bor i almene boligområder. Nu bliver de inviteret til at fortælle deres historie på en helt kort film og samtidig deltage i en konkurrence om den bedste film under navnet 'Almene hjem'. Det skriver initiativtageren til konkurrencen, Copenhagen Architecture Festival CAFx, i en pressemeddelelse Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer, som har afdelinger beliggende i kommunen. Kommunen godkender såvel de årlige regnskaber som boligorganisationens vedtægter og eventuelle efterfølgende ændringer heri. Alle lejeforhøjelser over 1% af lejen som følge af moderniserings- og ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af byg

Kommunen har anvisningsret til ca. hver 4. bolig. Boligerne er opført med offentlig støtte og kommunen skal føre tilsyn med, at byggeri og drift af de almene boliger sker i overensstemmelse med lovgivningen. Byrådet tilser at den enkelte boligafdelings økonomi er forsvarlig, at vedligeholdelsestilstanden er tilstrækkelig, at udlejningen. Følgende udkast til bekendtgørelser sendes hermed i høring: - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1540 af 16. de-cember 2013 om drift af almene boliger m.v. (effektivisering og vedligehold) - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2011 om bygningsdrift (granskning Arealudvikling og Almene Boliger er en mindre, tværgående stabsenhed i Teknik og Miljø, hvis dagligdag er at være med til at skabe udviklingen og bidrage til den politiske dagsorden. Vi har et mål om i fællesskab at kunne navigere fleksibelt og at stå til rådighed for alle, samtidig med at vi leverer et højt serviceniveau

populær: