Home

Dpsd årsberetning

Visit the post for more. MAY 24th IS A SCHOOL DAY! Just a friendly reminder to all that Friday, May 24th will be a school day in the Deer Park School District Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2015. DPSD Årsberetningen 2015 indeholder en opgørelse over Styrelsen for Patientsikkerheds læringsaktiviteter, herunder publikationer, partnerskaber, undervisningsaktiviteter og tal fra 2015 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase . EPJ Elektronisk Patient Journal . EOJ/EPM/OPUS Elektronisk Patient Medicinsystem . FAM Fælles akut modtagelse (samme som AMA) FMK Fælles Medicin Kort . FRAM Funktionel resonans analyse model . GTT Global Trigger Tool . ISBAR Gensvarsmodel (samme som SMK) KÅA Kerneårsagsanalys

DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra sundhedsvæsenet! Printadvarsel: 177 sider. Titel: DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra Sundhedsvæsenet Patientombuddet, Publikationen kan frit refereres med tydeli 27 6 Bidrag fra regioner, kommuner og private sygehuse Alle regioner, kommuner og private sygehuse er blevet bedt om at indsamle oplysninger om rapporterede utilsigtede hændelser, udarbejdede handlingsplaner samt faglige udmeldinger fra Oplysningerne samles i en national rapport, som vil blive udsendt i forbindelse med DPSD s årsberetning.

DPSD Årsberetning 2013 - Bilag.- Læringsaktiviteter 9 2.4 Advarsler og OBS-meddelelser Patientombuddet sender OBS-meddelelser ud, når der sker nye alvorlige utilsigtede hændelser, som der er en betydelig risiko for kan ske igen andre steder i sundhedsvæsenet Site title of www.dpsd.dk is DPSD - Dansk Patient Sikkerheds Database. IP is 213.150.55.62 on Microsoft-IIS/8.5 works with 579 ms speed. The charset for this site is utf-8.. Web site description for dpsd.dk is dpsd * Tal stammer fra DPSD 2015 Årsberetning, som også beskriver graden af alvorlighed. Nyt initiativ: Samlerapportering i det kommunale sundhedsvæsen Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 1. november igangsat et pilotprojekt, der skal bidrage til at styrke trygheden for patienter og borgere i det kommunale sundhedsvæsen

Deer Park School Distric

 1. Submitting this form will send a password reset email to the email associated with this account
 2. DPSD is the abbreviation of Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense, a French security agency which is part of the Ministry of Defence.. DPSD succeeded the former military security agency in 1981. Its roles are: counter-intelligence, general intelligence, counter-terrorism, and counter-subversion concerning national defense
 3. Figur 3 Fordeling af de seks hyppigste DPSD-klassifikationer fra patienter/pårørende og sundhedspersoners rapporteringer i procenttal. Tallene er baseret på sager fra 2015, som er afsluttet og indsendt til DPSD. Årsberetning 2015, s. 16. Det ses i tabellen nedenfor, at der er forskel på fordelingen af hændelsestyperne i de fire sektorer
 4. What does DPSD stand for? All Acronyms has a list of 23 DPSD meanings. Updated March 2019. Top DPSD acronym meaning: Data Processing Systems Divisio
 5. Utilsigtede hændelser indrapporteres i overensstemmelse med kravene i lovgivningen til www.dpsd.dk , og der sikres håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser. Bemærk, at indrapportering af bivirkninger ved lægemidler og hændelser med medicinsk udstyr sker til Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk

Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2015

5 Åben DPSD årsberetning 2014 45629/15 6 Åben DPSD Årsberetning - bidrag fra sundhedsvæsenet 45633/15 7 Åben Flyer om foredrag Kan de varme hænder erstattes af plastik og teknologi? 43214/15 8 Åben Opsamling fra dialogmøde vedr det specialiserede socialområde 5. februar 2015.pdf 42604/1 Bidrag til Patientombuddets årsberetning om Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2013. Læsevejledning: Årsberetningen samler sundhedsvæsenets bidrag om patientsikkerhedsarbejdet for hver landsdel. Beretningen kan bruges til at få overblik over patientsikkerhedsarbejder i de dele af sundhedsvæse-net, man ofte samarbejder med Årsberetning fra Patientombuddet. Årsberetning 2013 for Dansk Patientsikkerheds Database blev offentliggjort 17. marts 2014. I 2013 er der på landsplan indberettet 181.326 utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerheds Database. I kommunerne er der 104.420 afsluttede sager i 2013

DPSD Årsberetning 2014 - patientombuddet

DPSD Årsberetning Bidrag fra sundhedsvæsenet

 1. Deer Park School District. Deer Park School District. Login ID
 2. es this system. We aimed to exa
 3. •Læringsenhedens årsberetning - ink. bidrag fra sundhedsvæsenet Fremtidige temarapporter, som omhandler medicin • Projektet ventes at munde ud i ændringer i DPSD, som kan implementeres ved årsskiftet 2013/14
 4. I september 2017 offentliggjorde Styrelsen for Patientsikkerhed, Årsberetning 2016 fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase (bilag 1). Styrelsen for Patientsikkerhed består af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner, som arbejder for, at det skal være trygt at være patient i Danmark
 5. Ifølge Årsberetning 2013 fra Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD) omhandlede 24 % af de rapporterede utilsigtede hændelser til kommunerne patientuheld (hvoraf en stor del er fald) (1). Fald defineres som en util-sigtet hændelse, der resulterer i, at en person kommer til at ligge på gulvet/jorden/et andet lavere niveau (2)
 6. Hermed præsenteres årsberetning vedrørende utilsigtede hændelser i 2017 for Vesthimmerlands Kommune. Årsberetningen er indeholdt information om antal og fordelingen af de indrapporterede utilsigtede hændelser der har været - sammenlignet med tidligere år, og hvordan der har været arbejdet med de udvalgte fokusområder i perioden

Årsberetning Dansk Patientsikkerhedsdatabase - PD

Data i DPSD kan ikke anvendes til den form for vurdering, da vi ikke kender datakomplethed, men antager ud fra en række undersøgelser at den er langt fra de faktuelle antal UTH . 2 For at sikre læring og forsat motivation for rapportering er det centralt, at der kommer en tilbagemelding til personalet som en del af opfølgning på UTH Indholdsfortegnelse. Punkt nr. Side. 1. Godkendelse af dagsorden2. 2. Inspiration fra Det Centrale Handicapråd3. 3. Evaluering af Handicaprådets arbejde4. 4.

(www .DPSD .dk) under overskriften: Hjælp os med at lære, hvis noget går galt . Målet er, at sundhedssystemet lærer af hændelsen for at undgå, at det sker for andre . Patientkontoret skal vejlede borgerne om den nye mulighed, og skal efter behov bistå borgerne med at rapportere hændelsen . Nyt direktiv fra EU om Patientmobilite

Hvorfor medicinhåndtering og farmakologiske kompetencer? En målrettet indsats omkring farmakologiske kompetencer skal styrke de studerendes sikkerhed i forhold til medicinhåndtering og medvirke til at forebygge utilsigtede hændelser Årsberetning 2011 Organisation Nuklearmedicinsk Afdeling er en selvstændig afdeling med funktion på Regionshospitalet Her-ning og Holstebro. Læger, fysiker, bioanalytikerunderviser, IT-tekniker og afdelingsledelsen har hovedansættelsessted på Regionshospitalet Herning (RHE), med udetjeneste ved Regions-hospitalet Holstebro (RHL) Du rapporterer til Sundhedsstyrelsens database ved at gå ind på DPSD.dk. Her kan du vælge mellem et skema for patienter/borgere og et for pårørende. Når du indrapporterer din hændelse, skal du være opmærksom på at vælge det rigtige hændelsessted- altså dér, hvor den utilsigtede hændelse er sket I Dansk Patientsikkerheds Databases Årsberetning 2014 kan man se, hvor mange rapporter, der er kommet fra patienter og pårørende, samt hvordan de fordeler sig. Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD) er Sundhedsvæsenets rapporteringssystem til utilsigtede hændelser Københavns Kommune ønsker at forbedre patientsikkerheden gennem arbejdet med utilsigtede hændelser. Formålet er at skabe læring af de forskellige hændelser og forløb, og dermed forebygge skader. En utilsigtet hændelse er, hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet

Utilsigtede hændelser skal indberettes til sundhedsvæsenets rapporteringssystem, Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Indberetningen kan foretages af personale, patienter og pårørende. For kommunernes vedkommende drejer det sig f.eks. om hændelser på plejecentre, i hjemmeplejen, sygeplejen, sociale botilbud og træning (DPSD) (Styrelsen for Patientsikkerhed Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Årsberetning 2017, 18) Hvordan anvendes studie- og læringsredskabet? Logbogen anvendes i relation til øvrige studieaktiviteter, der er beskrevet i semesterbeskrivelserne, således at læringsudbytter for hver klinisk periode opnås Patientombuddet har udarbejdet en årsberetning for 2013. Her oplyses, at der i 2013 blev rapporteret i alt 181.326 utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD). Af disse hændelser var 165.356 færdigbehandlet. Det tilsvarende tal for 2012 var 125.870, altså en stigning på 39.486 rapporter på bare et år Patientombuddet registrerer hvert år utilsigtede hændelser (UTH) i sundhedsvæsenet og udgav 01.03.2013 deres årsberetning for 2012 (bilag 1). Heraf fremgår, at antallet af registrerede utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet er steget med 59 % i forhold til 2011

På Tilbudsportalen kan sagsbehandlere matche de mennesker, der har udfordringer med de plejefamilier og tilbud, der kan give dem den allerbedste hjæl Årsberetning fra DSAM og PLO s fælles Videreuddannelsesudvalg (VIA) 2014 - 2015. Årsberetning fra DSAM og PLO s fælles Videreuddannelsesudvalg (VIA) 2013 - 2014 Hvad sker der med en rapport indsendt til DPSD? Eksempler på ISBAR. Udvalgets arbejde. Kommissorium for. overblik over hvilke kategorier, der kan forbedres og hvilke der burde skabes større fokus omkring [dpsd. dk - Årsberetning 2012]. Da de forskellige indrapporteringer kommer fra hele landet, er. I juli 2016 udgav det tidligere Patientombuddet, Styrelsen for Patientsikkerhed årsberetning for 2015.(bilag 1) Styrelsen for Patientsikkerhed er etableret i 2015 efter en fusion af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner, og arbejder for at det skal være trygt at være patient i Danmark Årsberetning fra Styrelsen for Patientsikkerhed De utilsigtede hændelser indrapporteres til rapporteringssyste-met for utilsigtede hændelser, kaldet Dansk PatientSikkerheds-Database (DPSD), som varetages af Styrelsen for Patientsikker-hed (tidligere Patientombuddet, der nu er en del af Styrelsen for Patientsikkerhed)

årsberetning med oplysning om økonomi, aktivitet, visitation og eventuelle nye udviklingstiltag. § 8 Opfølgning og tilsyn Center for Sundhed og Træning, Skælskør fremsender til hver region, efter hver måneds udgang, en opgørelse over de enkelte regioners forbrug af ydelser månedsvis og akkumuleret for året sammen med en økonomioversigt Det danske sundhedsvæsen behandler dagligt flere tusinde mennesker. For langt de fleste borgere betyder behandlingen at de får det bedre.Men nogle gange sker der fejl eller hændelser i en behandling der ikke har været tilsigtet, og patienter bliver skadet eller udsat for en risiko for skade

dpsd.dk - DPSD - Dansk Patient Sikkerheds Database - dpsd

Kiropraktoren nr. 3 2015. SPOT. Kiropraktoren i det nye, nære sundhedsvæsen Får kiropraktorerne lov at bidrage mere til det nære sundhedsvæsen, kan kvaliteten i behandlingen af rygpatienter. Medlemslogin; Internt; English; Forsiden; DSAM mener. DSAM i presse Mette Ahm-Petersen har søgt om barselsorlov fra den 1. februar 2018 og ni måneder frem. Når et byrådsmedlem på grund af barsel eller andet er forhindret i at varetage sit kommunale hverv i en forventet periode på mindst 1 måned, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende byrådsmøde, jf. styrelseslovens § 15. Det er Byrådet, som træffer afgørelse om, hvorvidt.

9 Årsberetning magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på ældreområ‐ det for perioden 1. januar 2011 ‐ 31. december 2011 - fremlagt på møde i Ældre‐ og Handi‐ kapudvalget i Aalborg Kommune 05.09.2012 pkt. Background Previous studies of incident reporting in health care organizations have largely focused on single cases, and have usually attended to earlier stages of reporting. Thi Årsberetning: Læs alt om årets gang i Midttrafik 2011 vptv 1923 2013 Tilbagemelding om afregning Gudenåmodellen 2012 vproc 15470 2012 Industrivej 3, 8800 Viborg. Anmeldelse af sløjfning af 2 olietanke vptbu 1916 2013 Kommune workshop om SOR i DPSD 20120823 ref.docx vpahh 3202 201

Reducer de utilsigtede hændelser med Sekoi

Sehen Sie sich das Profil von Mette Saxtoft Berdiin auf LinkedIn an, dem weltweit größten beruflichen Netzwerk. 8 Jobs sind im Profil von Mette Saxtoft Berdiin aufgelistet. Sehen Sie sich auf LinkedIn das vollständige Profil an. Erfahren Sie mehr über die Kontakte von Mette Saxtoft Berdiin und über Jobs bei ähnlichen Unternehmen Indstilling Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at status på utilsigtede hændelser i 2013 tages til orientering og at rapporten sendes til Ældrerådet og Handi-caprådet til efterretning. Beskrivelse af sagen Om utilsigtede hændelser En utilsigtet hændelse er karakteriseret ved, at plejen eller behandlingen af en borger ikke går som ventet View Mette Saxtoft Berdiin's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Mette Saxtoft has 8 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Mette Saxtoft's connections and jobs at similar companies SikkerhedsDatabase (DPSD) og relevante kliniske databaser samt minimum én gang årligt gennemføre audit på indrapporterede data. § 4 Oplysning om behandlingstidspunkt og alternativer Centeret skal senest 8 hverdage efter, at det har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om 3.1 Utilsigtet hændelse. Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder ('nær - hændelser'), jf. sundhedslovens1) § 198, stk. 4

Det fremgår af DPSD årsberetning 2015 s. 15. Det er de samme områder, patienter, pårørende og sundhedspersoner rapporterer om, men patienter/pårørende har større fokus på at rapportere om behandling og pleje, mens sundhedspersoner primært rapporterer om medicinering og patientuheld og. Af den nationale årsberetning for 2016 fremgår det, at der i 2016 blev rapporteret 189.467 utilsigtede hændelser i Danmark. Frederiksberg Kommunes andel af disse er 1.190. Frederiksberg Kommune huser ca. 1,8% af landets borgere, mens kommunens rapporteringer udgør ca. 0,6% af de samlede rapporteringer I Hospitalsenheden Vest går innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse hånd i hånd med patientbehandlingen. Vi vil være det fortrukne lærings- og forskningshospital i Danmark

Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet • 1988: Patientklagesystemet Formål: at straffe sundhedspersoner for fej Regionsrådet fastsætter nærmere retningslinjer for patientkontorernes stedlige og organisatoriske placering samt for deres virksomhed, herunder for hvilke forhold der skal oplyses i patientkontorernes årsberetning. De nævnte retningslinjer indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren. Stk. 7 indholdsfortegnelse velkommen til en ny sÆson 4 Årsberetning 2014/15 6 referat: generalforsamling 14.03.2015 16 garnindkØbsforeningen 17 program for sÆsonen 2015 / 16: - gensidig inspiration i et arbejds- og interessefÆllesskab 19 - bogstav og tekst + tryk og broderi 21 + brugstekstil, billede og skulptur - billedvÆvning 23 - birkebark 24. Der udstedes bevis til borgere, der har ret til ydelser efter sundhedslovens bestemmelser. Ved midlertidige ophold i udlandet er der forskellige grader af dækning med sygesikringsydelser afhængig af, om opholdet er inden for rigsfællesskabet eller i et EU/EØS-land

L 130 Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love Tabel: Antal hændelser fordelt efter hændelsesdato Hændelser/uge Fordelt efter 1813 Hændelsesdato* 286 Januar 2014 148 Februar 2014 101 Marts 2014 535 I alt *Antal hændelser fordelt på hændelsesdato er et dynamisk tal, idet DPSD er en levende database, da der fx i dag kan rapporteres om en hændelse, der skete i uge 1

populær: